Etusivulle Ilmoitin.fi - TESTI

Tarkastustuloksen lukuohje

Aineiston tarkastus tuottaa tarkastustuloksen, jonka avulla voidaan todeta onko aineisto muodollisesti oikeellinen. Mikäli aineiston korjaukseen on syytä, tarkastustulos auttaa löytämään aineiston virheelliset kohdat. Mahdolliset virheet tulee korjata aineiston muodostaneessa ohjelmistossa.

Tarkastustuloksen kuvaus

Tarkastustulokset ilmoitetaan tietueittain. Kustakin tietueesta ilmoitetaan tietueen selväkielinen nimi ja sen tietuetunnus. Asiakastunnus ilmoitetaan, mikäli se on aineistossa annettu.

Muodollisesti oikeellisen tietueen kohdalla käytetään vihreää väriä ja tietueen nimen alla on teksti 'Lomakkeen aineisto muodollisesti oikeellinen'. Virheellisen tietueen kohdalla käytössä on punainen väri ja virheet ilmoitetaan tietueen nimen alla kukin virhe omalla rivillään.

Virherivillä ilmoitetaan virheellisen kohdan tunnus (tunnus:tieto-parit) tai positio (kiinteämittainen tietue) silloin, kun se on tiedossa. Tunnusta tai positiota ei ilmoiteta silloin, kun virhettä ei voida yksilöidä tiettyyn tunnukseen tai positioon. Suluissa ilmoitetaan kohdan arvo, mikäli se on tiedossa. Näiden perään ilmoitetaan aina virheeseen liittyvä teksti. Virhetyyppejä on kuvattu tarkemmin kohdassa Virhetyyppien kuvaus.

Esimerkki tarkastustuloksen taulukosta:

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) (VSY06B23) Asiakastunnus 6606611-7
Lomakkeen aineisto muodollisesti oikeellinen
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) (VSY06B23) Asiakastunnus 6606611-7
Virhe Virhe tunnuksessa/positioissa 177 (1) Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (177) arvo on 1 (Kyllä), on ilmoitettava myös tieto Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettuja kiel-teisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (178).
Huomautus Huomautus tunnuksessa/positioissa 180 (1) Onko kyseessä todella muu lisäselvitys, ei määrämuotoinen liite tai verolomake?
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) (VSY06B23) Asiakastunnus 6606611-7
Huomautus tunnuksessa/positioissa 365 (VSY062) Olet ilmoittanut 6B lomakkeella tietoja poistoista, anna erittely poistoista 62-lomakkeella
Huomautus tunnuksessa/positioissa 364 (VSY062) Olet ilmoittanut 6B lomakkeella tietoja poistoista, anna erittely poistoista 62-lomakkeella

Virhetyyppien kuvaus

Ilmoitin.fi-tarkastuspalvelun tarkastustuloksen virhetyypit voidaan jakaa eri ryhmiin:

 • pakollisia tietoja puuttuu tietueelta
  esimerkiksi "Pakollinen tieto Verovelvollisen nimi puuttuu tietueelta"
 • ehdollisten pakollisuuksien ehdot eivät täyty
  esimerkiksi
  "Joko maksetut korot (104) tai lainapääoma (106) on ilmoitettava" tai
  "Jos 'Osinkoa nostettavissa' päivämäärä (538) on ilmoitettu, on ilmoitettava myös osingonjakopäätöspäivämäärä (537)" tai
  "Mikäli on annettu syntymäaika, on annettava myös nimi, lähiosoite ja postinumero"
 • tunnus ei kuulu käsiteltävälle tietueelle (tunnus:tieto-parit)
  esimerkiksi "Tunnus 502 ei kuulu tietueelle VSLAINAE"
 • tunnuksen/position tietosisältö ei vastaa tietuekuvauksen muotomäärityksiä
  esimerkiksi
  "Luvussa on vääriä merkkejä, negatiivinen luku kielletty. Luvun erotinmerkkinä käytetään aina pilkkua" tai "Päivämäärä ei ole muodoltaan oikea" tai
  "Y-tunnus tai henkilötunnus on virheellinen"
 • tunnuksen/position tietosisältö ei vastaa tietuekuvauksen arvomäärityksiä
  esimerkiksi
  "Tietovirhe, sallitut arvot A, B, C, 0" tai
  "Maatunnus on virheellinen. Katso sallitut arvot lomakkeelta VEROH 7809"
 • tunnukseen/positioon liittyvät laskutarkastukset tuottavat virheen
  esimerkiksi
  "Lähdeveron vähennys (510) ei saa olla lähdeveroa (509) suurempi" tai
  "Työpanosten osuuksien yhteismäärä (100 + 102) ei ole 100%"
 • tunnukseen/positioon liittyvät erikoistarkastukset tuottavat virheen
  esimerkiksi
  "Ei toimintaa' ja 'Ei palkanmaksua'-jakson (056) voi antaa korkeintaan 6 kuukaudeksi eteenpäin" tai
  "Positiovälillä 40-79 on tietoa, vaikka suorituslajina 2 (takaisinmaksettu osakaslaina). Samalla tietueella voi ilmoittaa vain jompaakumpaa suorituslajia" tai
  "Päivämäärän vuoden on oltava verovuosi"

Tarkastuksen estävät virheet

Aineistossa saattaa olla kriittisiä virheitä, jotka estävät tarkastuksen. Tällaisessa tapauksessa lähettäjän on korjattava virhe ennen kuin hän voi saada koko aineistoa koskevan tarkastustuloksen.

"Tietuetta ei voi lähettää vuodelta XXXX" - Yritetään tarkastaa ilmoitusta, jonka tietuekuvaus ei ole voimassa tai sitä ei ole kyseiseltä vuodelta. Useimmilla ilmoituksilla vuositieto on tietueella esimerkiksi kalenteri-, maksu- tai verovuosi. Toisilla vuositieto saattaa olla osa päivämäärää esimerkiksi maksupäivä. Käsiteltävän tietueen vuositiedon löytää tietuekuvauksesta.

"Pakollinen vuositieto puuttuu. Tarkastusta ei voida jatkaa tästä eteenpäin." - Tarkastuspalvelu etsii ilmoitusta vastaavan tietuekuvauksen aineistossa ilmoitetun vuositiedon perusteella. Jos tätä vuositietoa ei löydy, ei tarkastuspalvelu voi löytää ilmoitusta vastaavaa tietuekuvausta, jota vasten tehdä tarkastus. Useimmilla ilmoituksilla vuositieto on tietueella esimerkiksi kalenteri-, maksu- tai verovuosi. Toisilla vuositieto saattaa olla osa päivämäärää esimerkiksi maksupäivä. Käsiteltävän tietueen vuositiedon löytää tietuekuvauksesta.

"On sallittua lähettää ilmoituksia vain vuosilta XXXX, XXXX" - Tarkastuspalvelussa on mahdollista testata ilmoituksia kahden vuoden ajalta, mikäli niiden tietuekuvaus on voimassa. Oma-aloitteisten verojen ilmoitukset ovat vuosiriippumattomia eikä niihin päde tämä sääntö.

"Aineisto ei ala tietueen alkutunnuksella (000). Tarkastusta ei voida jatkaa tästä eteenpäin." - Tunnus:tieto muotoisen aineiston on aina alettava tietueen alkutunnuksella 000, koska siitä tiedetään, mikä ilmoituslaji on kyseessä. Ilman tätä tietoa tarkastusta ei voida suorittaa.